13
dec
1. Redna seja Sveta PSS

1. Redna seja Sveta PSS

  • novice
  • komentarji: 0

V sredo 11.12.2019 smo se predstavniki OPS KRIM udeležili 1. Redne seje Sveta PSS, ki je potekala v Gostilni Gašper v Prevojah. Na seji so bile predstavljene aktualne zadeve, med katerimi izpostavljamo Analiza po stavkovnem sporazumu, pogajanja v javnem sektorju in uveljavitev novele ZPIZ-2G.

Glede Analize primerljivosti z drugimi javnimi uslužbenci, ki opravljajo podobno delo, smo izvedeli, da rezultati analize še niso končani oz. poznani, zato so vsakršne neuradne informacije o višini razlike, v plačilnih razredih, ki bi nam pripadale zgolj špekulacije in bo na uradne rezultate potrebno počakati do meseca januarja 2020. V vsakem primeru pa nam bo v primeru, da bomo upravičeni do povišanja za 1 PR pripadala plača od 1.11.2019 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, povišanje za drugi plačni razred pa bo izvedeno s 1.9.2020. Glede preiskovalcev NPU, kriminalistov TD in pripadnikov LPE veljajo enake zaveze s tem, da povečanje ne bo avtomatsko temveč bo ponovno potrebna sprememba sistemizacije, kar pa je že zaveza iz stavkovnega sporazuma.

Pogajanja na javnem sektorju so na mrtvi točki, tečejo pa glede višine povračila prevoznih stroškov. Ostali sindikati so zbližali stališča in podali enoten predlog za povračilo v višini 12% cene neosvinčenega goriva za prevožen kilometer, čemur so predstavniki PSS nasprotovali in podali predlog 15% cene neosvinčenega bencina za prevožen kilometer ter ne glede na številko kilometrov, če jim javni prevoz pripada povračilo v višini mesečne karte, če javni uslužbenec mesečno karto dejasnko kupi in predoči račun. Žal je Vlada RS predlog PSS zavrnila in pogajanja se nadaljujejo tako, da bo Vlada RS predstavila svoj protipredlog, ki pa po mnenju pogajalcev PSS verjetno ne bo sprejemljiv.

Uveljavitev ZPIZ-2G: Bistvene so novosti na področju odmernega odstotka, kjer se bosta postopno izenačila spola, odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe pa bo 63,5%. Višina odmernega postopka bo pozitivno vplivala na višino vseh vrst pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja in dela vdovske pokojnine. Zvišal pa se bo tudi odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe, in sicer postopno na 29,5%. Pomembna novost je tudi dodatni odmerni odstotek za otroke, za največ tri otroke ter znižanje ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa s sedanjih 4% na 3% za eno leto dodatne pokojninske dobe brez dokupa in uvedba te ugodnosti tudi ob ponovni vključitvi v obvezno zavarovanje. V zvezi z dvojnim statusom (dodatek, ki se plačuje zaposlenim, ki že izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino) pa se bo upravičencem iz sedanjih 20% povišal na 40% kar pa bo omejeno na največ tri leta.  Predstavniki PSS so navedene ugodnosti želeli zagotoviti tudi tistim, ki se upokojujejo glede na 399. člen ZPIZ-2, vendar žal niso bili uspešni. Prav tako so spremembe oz. izboljšave poklicnega zavarovanja (plačevanje prispevkov delodajalca tudi v času odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe pri delu ali izven dela in poklicno upokojevanje brez prekinitve pravice – osnova je plača in nadomestila plače – razen, ko gre za nadomestila na račun poklicne rehabilitacije, starševskega varstva; prispevek je davčna obveznost in zato ga lahko izterja davčni organ). Po novem zavarovanec-član ne izgubi pravice do poklicne upokojitve po izpolnitvi pogojev in jo ima vse do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev (trenutno: zavarovanci, ki imajo pravico do poklicne upokojitve po prvem in drugem odstavku 204. člena ZPIZ-2 (po dopolnitvi pogoja 42,5 let pokojninske dobe brez dokupa) po dopolnitvi 40 let pokojninske dobe izgubijo pravico do poklicne upokojitve in jo ponovno pridobijo po tretjem odstavku 204. člena ZPIZ-2 (ob starosti najmanj 54 let v skupini 12/16, oziroma ob tehtani starosti zavarovanca – starost izračunana glede na delež vključenosti zavarovanca v posamezne skupine zavarovanja)).

OPS KRIM je na zadnji seji Sveta PSS izpostavil problematiko, ki se nanaša na člane OPS KRIM in povzročene anomalije na delovnih mestih kriminalističnih inšpektorjev in višjih kriminalistinih inšpektorjev na UKP GPU. Navedene anomalije so nastale v okviru stavkovnega sporazuma 2016 med PSS in Vlado RS. Skladno s sporazumom 2016 so bili kriminalistični inšpektorji SKP uvrščeni za 2. do 3. razrede višje mdetem, ko so bila delovna mesta kriminalističnih inšpektorjev uvrščena za 1. razred višje glede na izhodišče.

V skladu z dogovorom, OPS KRIM skupaj s PSS identificira delovna mesta, ki so bila nižje uvrščena ter izvede vse ukrepe, da se ta anomalija odpravi.