24
jan
Analiza vrednotenja delovnih mest PUO - obvestilo

Analiza vrednotenja delovnih mest PUO - obvestilo

  • novice
  • komentarji: 0

Spoštovani!

IO PSS je 21.1.2020 iz odziva MNZ na napoved opozorilne stavke SPS zaznal, da je bil rok za Analizo vrednotenja delovnih mest PUO iz II. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado in izvajalcem ponovno podaljšan in sicer do 28.2.2020. Ker v IO PSS o ponovnem podaljšanju roka niso bili seznanjeni, so nemudoma zahtevali pisna pojasnila, ki so jih prejeli včeraj (priponka).

Glede na določbe Stavkovnega sporazuma, ki določa, da v primeru, če Aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) na podlagi predmetne analize ne bo uveljavljen v roku, ki bi omogočil izplačilo višje plače za november 2019, pripada policistom poračun plače za obdobje od 1. 11. 2019 dalje. Enaka ureditev velja tudi za delovna mesta, ki v plačne razrede niso uvrščena s kolektivno pogodbo (TD, LPE, NPU), ampak s splošnim aktom delodajalca.

Vse do izvršitve predmetne točke sporazuma (torej vse do sprejema Aneksa h KPDU) pa se izplačujejo sredstva iz naslova posebnega projekta »Varovanje Schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«. To pomeni, da gre odločitev o podaljšanju roka celo v škodo delodajalca, saj sta trenutno sproženi obe omenjeni pravni varovalki. Korist od takšne odločitve imajo trenutno vsi zaposleni v Policiji.

V našem interesu je, da je analiza kvalitetna in uporabna za končno umestitev plač policistov v KPDU. Po predstavitvi analize bomo aktivno sodelovali pri preverjanju, ali je pripravljena v skladu z izhodišči iz sporazuma in ali temelji na preverljivih virih ter podali argumentirane pripombe, če bomo ugotovili, da je to potrebno. Menimo, da podaljšanje roka za izdelavo analize zaradi objektivnih razlogov (kvalitetna, strokovna in zanesljiva obdelava podatkov) ni sporno, temveč razumno.

V Policijskem sindikatu Slovenije smo mnenja, da smo z obstoječim zapisom Stavkovnega sporazuma dobro zavarovali razrešitev stavkovne zahteve in poskrbeli, da tudi nekaj mesečni zamik izdelave analize članicam in članom ne bo povzročil finančne ali druge negativne posledice; prav nasprotno - je celo v korist vsem zaposlenim v Policiji.

Rok Cvetko

predsednik PSS

Obvestilo o podaljšanju roka za izdelavo analize